2015-03-16

Zadania urzędu

Urząd Miejski Gminy Rawicz realizuje zadania:
Własne, wynikające z ustaw, statutu Gminy Rawicz i Uchwał Rady Miejskiej.
Zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw.
Przejęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej.
Powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.
 
 
W szczególności do zadań Urzędu należy:
 
1) przygotowywanie materiałów, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej;
 
2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy;
 
3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwienia skarg i wniosków;
 
4) przygotowanie dokumentów w celu uchwalenia budżetu oraz jego wykonania;
 
5) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 
6) prowadzenie dostępnego do powszechnego wglądu zbioru przepisów gminnych;
 
7) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, wysyłania korespondencji, a także przechowywania i archiwizowania dokumentacji prowadzonych spraw;
 
8) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy.