Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat - taryfy na rok 2016
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
01.12.2015 więcej
KOMUNIKAT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że
Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLII/343/14 z dnia 26
marca 2014r. przedłuża się okres obowiązywania
dotychczasowej, tj. uchwalonej na okres od 1maja 2013 do 30
kwietnia 2014 r. taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków (Uchwała Rady Miejskiej Gminy
Rawicz nr XXX/252/13 z 4 kwietnia 2013r.) Przedłużona taryfa
obowiązuje od 1 maja 2014 do 31 grudnia 2014r.
20.03.2015 więcej
KOMUNIKAT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że
Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXX/252/13 z dnia 04
kwietnia 2013 roku została zatwierdzona taryfa za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
20.03.2015 więcej
KOMUNIKAT - taryfy na rok 2013
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że
Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXIII/195/11 z dnia 31
października 2012 roku została przedłużona taryfa dla
zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków.
20.03.2015 więcej
KOMUNIKAT - taryfy na rok 2012
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje o
obowiązującej na 2012 rok taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
20.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się