Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju na
podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. w
siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały
wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz:
05.09.2017 więcej
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości
położonej w Rawiczu obręb Sarnowa przy ul. Bractwa Kurkowego,
zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00029523/6 na rzecz Gminy
Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu
nr 534/6 o powierzchni 0.1604 ha.
28.08.2017 więcej
Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
w dniu 23 sierpnia 2017r. został wywieszony na okres 21 dni
wykaz nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
położonych w Rawiczu
28.08.2017 więcej
BURMISTRZ GMINY RAWICZ i n f o r m u j e
BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21
tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67 i n f o r m u j e, że w
siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.
J.Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity
tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm. ) zostały wywieszone w
dniu 20 lipca 2017r., na okres 21 dni wykazy o przeznaczeniu do
dzierżawy na cele rolne w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
rolnych do użytkowania na cele rolne, położonych w: -
Rawiczu oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu
o numerach 2065, 2090, 2091/2, 2019/4, 2019/6, 2019/7, 2042/2,
część dz. 2018/5 i 1294/2, - Rawiczu obręb Sarnowa
oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako działki nr 940/13
i 940/14, - Sarnówce oznaczonej w operacie
ewidencyjnym jako działka nr 573, -Łaszczynie oznaczonych w
operacie ewidencyjnym jako działki nr 145 i 36, - Załęczu
oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka nr 78/4 na
rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat.
22.07.2017 więcej
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju na
podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2017 r. w
siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został
wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w
Folwarku, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu
nr 46/4 o powierzchni 0.0165 ha, na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej, dla której prowadzona jest księga
wieczysta Nr PO1R/00039359/8.
18.07.2017 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego
Informacja o wywieszeniu wykazu dot. sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 10,położonego w Rawiczu w budynku przy
ul.P.Skargi nr 6a na rzecz najemcy.
16.07.2017 więcej
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju na
podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zmian. ) zawiadamia, żew dniu 03 lipca 2017 r. w
siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został
wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do
sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu obręb
Sarnowa przy ul. Bractwa Kurkowego o powierzchni 0.1604 ha,
oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 534/6.
12.07.2017 więcej
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
przy ul.Marszałka J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2016r ,poz. 2147 ze
zmianami) w dniu 04 lipca 2017r, został wywieszony na okres 21
dni wykaz nieruchomości,stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej,przeznaczony do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położony w Rawiczu w
budynku przy ul. Kamińskiego nr 7.
05.07.2017 więcej
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju na
podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 05 czerwca 2017 r. w
siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został
wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do
sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul.
Ceglanej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu
nr 1940/4 o powierzchni 0.4253 ha.
26.06.2017 więcej
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
przy ul.Marszałka J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2016r ,poz. 2147 ze
zmianami) w dniu 12 czerwca 2017r, został wywieszony na okres 21
dni wykaz nieruchomości,stanowiących lokale mieszkalne wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej,przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonych w
Rawiczu:
14.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się