Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje Programu Współpracy na 2016 rok
Uruchomienie procesu konsultacji społecznych nad programem
współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na rok
2016 oraz procedury zlecania, w formie powierzenia lub wsparcia,
realizacji zadań Gminy Rawicz w roku 2016.
16.10.2015 więcej
Nabór kandydatów do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz o trybie powoływania
członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16.10.2015 więcej