2016-07-25

Obwieszczenie IR. 6733.46.2016

IR. 6733.46.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

                 Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone z wniosku  Gminy Rawicz  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  

   budowie oświetlenia ulicznego we wsi Słupia Kapitulna

na terenie części działek nr 741/1 i 741/2 obręb Słupia Kapitulna,

gm. Rawicz, powiat rawicki.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego),  w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº,  w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº,  w terminie do dnia 12 sierpnia 2016r. 

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

                                                                                                Z up. BURMISTRZA

                                                                                                             Celina Pilżys - Kosmatka

                                                                                                      Naczelnik Wydziału

                                                                                                      Inwestycji i Rozwoju

Załączniki

  obwieszczenie o zak...zeniu 46..pdf 528,26 KB (pdf) szczegóły pobierz