Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IR.6733.79.2017
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U.z 2017r., poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst
Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy
Rawicz została wydana w dniu 15.07.2017r., decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
polegającego na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN
0,4k V” na części działki o nr ewid. 296/2 w obrębie
Sierakowo, ul. Wiśniowa
18.09.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6733.87.2017.BW
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci
kablowej nN 0,4 kV na częściach działek o nr ewid. 69/1, 67,
46/28, 46/30, 46/32 obręb Łaszczyn.
15.09.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci
kablowej nN 0,4 kV na częściach działek o nr ewid. 69/1, 67,
46/28, 46/30, 46/32 obręb Łaszczyn.
13.09.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.77.2017.MR
zawiadamiam, że w dniu 06 września 2017r. wydana została na
wniosek Zakładu Karnego w Rawiczu decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
polegającego na: nadbudowie budynku pawilonu Zakładu Karnego o
świetlik na działce nr 446/3 położonej w Rawiczu przy ul. 17
stycznia 28, gm. Rawicz.
13.09.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.86.2017 Z DNIA 08.09.2017 ROKU.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2017r, poz.1073) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2016r.,poz.23 ze zm.) zawiadamiam o
wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej
na Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Folwark w rejonie
ulicy Miodowej na działce nr ewid. 570/11 i części działki nr
568, obręb Folwark, gm. Rawicz, powiat rawicki. Postępowanie
zostało wszczęte na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Rawiczu sp. Z o.o., ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, w
imieniu której i na rzecz działa Pan Bogdan Kowalewski Biuro
Projektowe Firma „KOWALEWSKI” ul. Wojska Polskiego 26,
11.09.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR. 6733.78.2017.MR
zawiadamiam, że w dniu 06 września 2017r. wydana została na
wniosek Pana Andrzeja Walczaka reprezentującego Tauron –
Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, Pl. Powstańców
Śląskich 20, 53-314 Wrocław, decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
budowie linii kablowej 15 kV w ul. Rawickiej w miejscowości
Dębno Polskie, od istniejącej stacji energetycznej R-1241
zlokalizowanej na działce nr 333/3 do granicy województwa
wielkopolskiego z województwem dolnośląskim, na działkach nr
333/3, 528, 533/2 (część), 258/21 (część) i 342
(część) obręb Dębno Polskie, gm. Rawicz, powiat rawicki.
11.09.2017 więcej
Oświadczenie IR.6733.82.2017
zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2017r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy
Rawicz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia
ulicznego w Rawiczu na ulicy Prusa i Reymonta, gm. Rawicz, powiat
rawicki. Wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego objęte zostały części działek o nr ewid.
211/3, 1012/1, 235/1, 236/4, 1104 i 1105 obręb Sarnowa.
08.09.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.83.2017.BW
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. 2017, poz.1073) oraz art.61§4, art.10§1 i art.28 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz. 1257)
30.08.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.81.2017.BW
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017r, poz. 1073) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. Z 2017,poz. 1257)
30.08.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.75.2017
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.
2017. 1257)
30.08.2017 więcej