Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IR.6733.79.2017
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U.z 2017r., poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst
Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy
Rawicz została wydana w dniu 15.07.2017r., decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
polegającego na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN
0,4k V” na części działki o nr ewid. 296/2 w obrębie
Sierakowo, ul. Wiśniowa
18.09.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6733.87.2017.BW
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci
kablowej nN 0,4 kV na częściach działek o nr ewid. 69/1, 67,
46/28, 46/30, 46/32 obręb Łaszczyn.
15.09.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.87.2017.BW
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci
kablowej nN 0,4 kV na częściach działek o nr ewid. 69/1, 67,
46/28, 46/30, 46/32 obręb Łaszczyn.
13.09.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.77.2017.MR
zawiadamiam, że w dniu 06 września 2017r. wydana została na
wniosek Zakładu Karnego w Rawiczu decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
polegającego na: nadbudowie budynku pawilonu Zakładu Karnego o
świetlik na działce nr 446/3 położonej w Rawiczu przy ul. 17
stycznia 28, gm. Rawicz.
13.09.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.86.2017 Z DNIA 08.09.2017 ROKU.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2017r, poz.1073) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2016r.,poz.23 ze zm.) zawiadamiam o
wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej
na Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Folwark w rejonie
ulicy Miodowej na działce nr ewid. 570/11 i części działki nr
568, obręb Folwark, gm. Rawicz, powiat rawicki. Postępowanie
zostało wszczęte na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Rawiczu sp. Z o.o., ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, w
imieniu której i na rzecz działa Pan Bogdan Kowalewski Biuro
Projektowe Firma „KOWALEWSKI” ul. Wojska Polskiego 26,
11.09.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR. 6733.78.2017.MR
zawiadamiam, że w dniu 06 września 2017r. wydana została na
wniosek Pana Andrzeja Walczaka reprezentującego Tauron –
Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, Pl. Powstańców
Śląskich 20, 53-314 Wrocław, decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
budowie linii kablowej 15 kV w ul. Rawickiej w miejscowości
Dębno Polskie, od istniejącej stacji energetycznej R-1241
zlokalizowanej na działce nr 333/3 do granicy województwa
wielkopolskiego z województwem dolnośląskim, na działkach nr
333/3, 528, 533/2 (część), 258/21 (część) i 342
(część) obręb Dębno Polskie, gm. Rawicz, powiat rawicki.
11.09.2017 więcej
Oświadczenie IR.6733.82.2017
zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2017r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy
Rawicz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia
ulicznego w Rawiczu na ulicy Prusa i Reymonta, gm. Rawicz, powiat
rawicki. Wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego objęte zostały części działek o nr ewid.
211/3, 1012/1, 235/1, 236/4, 1104 i 1105 obręb Sarnowa.
08.09.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.83.2017.BW
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. 2017, poz.1073) oraz art.61§4, art.10§1 i art.28 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz. 1257)
30.08.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.81.2017.BW
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017r, poz. 1073) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. Z 2017,poz. 1257)
30.08.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.75.2017
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.
2017. 1257)
30.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się