Lista artykułów

Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi
rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kąty I” w Kątach, gmina Rawicz
08.08.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.86.2016
Obwieszczenie IR.6733.86.2016
05.02.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.30.2016
Obwieszczenie IR. 6733.30.2016
05.02.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.84.2016.MR
Obwieszczenie IR. 6733.84.2016.MR w sprawie budowie
elektroenergetycznej sieci kablowej w rejonie ul.Wrocławskiej
w miejscowościach Dębno Polskie, gm. Rawicz i Przywsie, gm.
Żmigród. Inwestycja planowana jest na działkach o nr gruntu:
926/2, 926/1 i części działek 304, 305/2, 342, 303, 919/2,
920/3, 920/4, 914, 926/3 w obrębie Dębno Polskie, gmina Rawicz
oraz 109, 55/2 i części działek 120, 28/4, 63 i 107 w obrębie
Przywsie, gmina Żmigród.
29.01.2017 więcej
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi
rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Rawicz
- GPZ Góra, na terenie gminy Rawicz
25.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.110.2016.6
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.110.2016.6 w
sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
..Przebudowa szlaku Rawicz - Bojanowo od km 64.440 do km 73.950 w
zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci
trakcyjnej, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych do
km 73 955, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 74
300, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych
sieci i instalacji do km 74 052. Prace na linii kolejowej E59 na
odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa
dolnośląskiego - Czempiń".
14.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.83.2016.6
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.83.2016.6 o
zgromadzonej dokumentacji w sprawie „Przebudowa szlaku
Korzeńsko - Rawicz od km 59.693 do km 62.350 w zakresie układu
torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów
budowlanych, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1
kV. robót drogowych do km 62.540. usunięcia kolizji
elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na
linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV,
odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń",
14.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.111.2016.6
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.111.2016.6 w
sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
14.01.2017 więcej
Obwieszczenie IIR.6733.88.2016
Obwieszczenie IIR.6733.88.2016
14.01.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.86.2016.BW
Obwieszczenie IR.6733.86.2016.BW w sprawie budowy sieci gazowej
ś/c dn 63PE 100 SDR 11 w ulicy Kurcewiczówny i ulicy Kmicica w
Rawiczu, na działkach o nr ewid. 2931/6, 2962, 2984/15,m
2984/14, 1560/6 obręb Rawicz.
14.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się