2015-12-04

OBWIESZCZENIE GGPPiOŚ.6720.1.2011.MK

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
 
Rawicz, dnia 1 grudnia 2015 roku
 
GGPPiOŚ.6720.1.2011.MK     
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pokój 119, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt studium dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz pod adresem www.rawicz.pl/urzad-miejski/projektstudium.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 roku w stołówce szkolnej Gimnazjum w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz, o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu lub pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2016 roku.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi można wnieść także w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: umg@rawicz.pl.
Organem rozpatrującym uwagi jest Burmistrz Gminy Rawicz.

Załączniki

  2RAWICZ_STUDIUM_tek...łożenie.pdf 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3RAWICZ_STUDIUM_za...łożenie.pdf 305,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4RAWICZ_POŚ_rysune...łożenie.pdf 7,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5RAWICZ_POŚ_tekst_...łożenie.pdf 2,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Infrastruktura tech...munikacja.pdf 11,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Inwentaryzacja urbanistyczna.pdf 11,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rolnicza i leśna p...odukcyjna.pdf 10,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ruch inwestycyjny w gminie.pdf 6,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Środowisko kulturowe.pdf 11,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwarunkowania przyr...dowiskowe.pdf 11,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1RAWICZ_STUDIUM_rys...łożenie.pdf 8,35 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się