2015-12-04

OBWIESZCZENIE GGPPiOŚ.6720.1.2011.MK

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
 
Rawicz, dnia 1 grudnia 2015 roku
 
GGPPiOŚ.6720.1.2011.MK     
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pokój 119, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt studium dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz pod adresem www.rawicz.pl/urzad-miejski/projektstudium.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 roku w stołówce szkolnej Gimnazjum w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz, o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu lub pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2016 roku.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi można wnieść także w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: umg@rawicz.pl.
Organem rozpatrującym uwagi jest Burmistrz Gminy Rawicz.

Załączniki

  2RAWICZ_STUDIUM_tek...łożenie.pdf 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3RAWICZ_STUDIUM_za...łożenie.pdf 305,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4RAWICZ_POŚ_rysune...łożenie.pdf 7,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5RAWICZ_POŚ_tekst_...łożenie.pdf 2,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Infrastruktura tech...munikacja.pdf 11,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Inwentaryzacja urbanistyczna.pdf 11,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rolnicza i leśna p...odukcyjna.pdf 10,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ruch inwestycyjny w gminie.pdf 6,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Środowisko kulturowe.pdf 11,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwarunkowania przyr...dowiskowe.pdf 11,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1RAWICZ_STUDIUM_rys...łożenie.pdf 8,35 MB (pdf) szczegóły pobierz