2015-12-17

Obwieszczenie IR.6733.8.2015

IR. 6733.8.2015

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu zostało wydane w dniu 17.12.2015r Postanowienie zn: IR.6733.8.2015 o sprostowaniu oczywistych omyłek w ostatecznej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na

przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rawiczu”

na działkach nr 460, 461, 462/1, 462/4, 463/1, 463/4, 467/2, 468/2, 469/4,

472/4, 474/1 obręb Folwark.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).

Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.