2015-12-02

Obwieszczenie IR. 6733.22.2015

Rawicz, dnia  02.12.2015r
 
IR. 6733.22.2015
 
OBWIESZCZENIE
                            
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Z 2015r,  poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.) 
 
zawiadamiam, 
 
że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, została wydana w dniu 02.12.2015r decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (rurociąg grawitacyjny i tłoczny) wraz z przepompownią ścieków w Sierakowie od skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej i ulicy Cechowej do Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
Inwestycja planowana jest na działkach nr 43/3, 41/19, 40/19, 419, 420, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 464, 465, 466/2, 466/1, 34/6, 34/4 obręb Sierakowo.
 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zainteresowani mogą zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).
Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.