Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IR. 6733.24.2015
Obwieszczenie IR. 6733.24.2015 w przebudowy ulicy Wrocławskiej w
Dębnie Polskim wraz z budową kanalizacji deszczowej,
oświetlenia ulicznego i sieci teletechnicznej.
02.02.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6733.26.2015
Obwieszczenie IR.6733.26.2015 o wszczęciu postępowania
administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej
19.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6733.25.2015
Obwieszczenie IR.6733.25.2015 o wszczęciu postępowania
administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci
gazowej n/c w Rawiczu
19.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.49.2015
W dniu 30.12.2015r. została wydana Decyzja o warunkach zabudowy
znak IR.6730.1.42.2015 ustalająca dla firmy WINDBUD Spółka z
o.o. warunki zabudowy dla inwestycji
14.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.43.2015
W dniu 30.12.2015r. została wydana
Decyzja o warunkach zabudowy znak IR.6730.1.42.2015 ustalająca
dla firmy WINDBUD Spółka z o.o. warunki zabudowy dla inwestycji
polegającej na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW,
jako urządzenia infrastruktury technicznej będącej jednostką
wytwórczą energii elektrycznej, wraz z drogą dojazdową,
placem manewrowym, zatoką postojową, stacją kontenerową i
innymi obiektami infrastruktury technicznej” na działce nr
162/10 oraz części działek nr 149/2 i 161 obręb Łaszczyn.
14.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.42.2015
W dniu 30.12.2015r. została wydana Decyzja o warunkach zabudowy
znak IR.6730.1.42.2015 ustalająca dla firmy WINDBUD Spółka z
o.o. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „budowie
elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, jako urządzenia
infrastruktury technicznej będącej jednostką wytwórczą
energii elektrycznej, wraz z drogą dojazdową, placem
manewrowym, zatoką postojową, stacją kontenerową i innymi
obiektami infrastruktury technicznej” na działce nr 157 oraz
części działki nr 156 obręb Łaszczyn.
14.01.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015 w
sprawie "Budowy sieci technicznej urządzeń srk teletechniki i
elektroenergetyki kolejowej na odcinku Żmigród-Rawicz od 59.693
do 64.440
04.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6733.8.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
17.12.2015 więcej
OBWIESZCZENIE GGPPiOŚ.6720.1.2011.MK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Rawicz
04.12.2015 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.22.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
02.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się