Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IR. 6733.24.2015
Obwieszczenie IR. 6733.24.2015 w przebudowy ulicy Wrocławskiej w
Dębnie Polskim wraz z budową kanalizacji deszczowej,
oświetlenia ulicznego i sieci teletechnicznej.
02.02.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6733.26.2015
Obwieszczenie IR.6733.26.2015 o wszczęciu postępowania
administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej
19.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6733.25.2015
Obwieszczenie IR.6733.25.2015 o wszczęciu postępowania
administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci
gazowej n/c w Rawiczu
19.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.49.2015
W dniu 30.12.2015r. została wydana Decyzja o warunkach zabudowy
znak IR.6730.1.42.2015 ustalająca dla firmy WINDBUD Spółka z
o.o. warunki zabudowy dla inwestycji
14.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.43.2015
W dniu 30.12.2015r. została wydana
Decyzja o warunkach zabudowy znak IR.6730.1.42.2015 ustalająca
dla firmy WINDBUD Spółka z o.o. warunki zabudowy dla inwestycji
polegającej na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW,
jako urządzenia infrastruktury technicznej będącej jednostką
wytwórczą energii elektrycznej, wraz z drogą dojazdową,
placem manewrowym, zatoką postojową, stacją kontenerową i
innymi obiektami infrastruktury technicznej” na działce nr
162/10 oraz części działek nr 149/2 i 161 obręb Łaszczyn.
14.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.42.2015
W dniu 30.12.2015r. została wydana Decyzja o warunkach zabudowy
znak IR.6730.1.42.2015 ustalająca dla firmy WINDBUD Spółka z
o.o. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „budowie
elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, jako urządzenia
infrastruktury technicznej będącej jednostką wytwórczą
energii elektrycznej, wraz z drogą dojazdową, placem
manewrowym, zatoką postojową, stacją kontenerową i innymi
obiektami infrastruktury technicznej” na działce nr 157 oraz
części działki nr 156 obręb Łaszczyn.
14.01.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015 w
sprawie "Budowy sieci technicznej urządzeń srk teletechniki i
elektroenergetyki kolejowej na odcinku Żmigród-Rawicz od 59.693
do 64.440
04.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6733.8.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
17.12.2015 więcej
OBWIESZCZENIE GGPPiOŚ.6720.1.2011.MK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Rawicz
04.12.2015 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.22.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
02.12.2015 więcej