Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIA IR.6733.48.2017.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2016r, poz. 778 ) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2016r.,poz.23 ze zm.) zawiadamiam o
wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej
na: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łaszczyn Inwestycja
planowana jest na działce o nr ewid. 318/14 w miejscowości
Łaszczyn, obręb Łaszczyn.
12.05.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015.KG
Obwieszczenie IR.6220.3.2015.KG
27.03.2017 więcej
Obwieszczenie zn. GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
Obwieszczenie zn. GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
19.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.17.2016
OBWIESZCZENIE IR.6220.17.2016
30.12.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
22.12.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6220.14.2015
Obwieszczenie IR.6220.14.2015 w sprawie budowy stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci P4 nr RWC3003, planowanej do
zlokalizowania w Rawiczu, przy ul. Sienkiewicza 8a
22.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r.
Starosta Rawicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
26.09.2016 r. zostało wszczęte postępowania w sprawie
udzielenia przedsiębiorstwu Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu
pozwolenia wodnoprawnego
06.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.17.2016.AW
OBWIESZCZENIE IR.6220.17.2016.AW
02.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE GGPPiOŚE6220.14.2015
OBWIESZCZENIE GGPPiOŚE6220.14.2015
23.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIe IR.6220.3.2015
OBWIESZCZENI IR.6220.3.2015
23.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się