Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIA IR.6733.48.2017.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2016r, poz. 778 ) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2016r.,poz.23 ze zm.) zawiadamiam o
wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej
na: Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łaszczyn Inwestycja
planowana jest na działce o nr ewid. 318/14 w miejscowości
Łaszczyn, obręb Łaszczyn.
12.05.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015.KG
Obwieszczenie IR.6220.3.2015.KG
27.03.2017 więcej
Obwieszczenie zn. GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
Obwieszczenie zn. GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
19.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.17.2016
OBWIESZCZENIE IR.6220.17.2016
30.12.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
22.12.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6220.14.2015
Obwieszczenie IR.6220.14.2015 w sprawie budowy stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci P4 nr RWC3003, planowanej do
zlokalizowania w Rawiczu, przy ul. Sienkiewicza 8a
22.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r.
Starosta Rawicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
26.09.2016 r. zostało wszczęte postępowania w sprawie
udzielenia przedsiębiorstwu Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu
pozwolenia wodnoprawnego
06.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.17.2016.AW
OBWIESZCZENIE IR.6220.17.2016.AW
02.12.2016 więcej
OBWIESZCZENIE GGPPiOŚE6220.14.2015
OBWIESZCZENIE GGPPiOŚE6220.14.2015
23.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIe IR.6220.3.2015
OBWIESZCZENI IR.6220.3.2015
23.11.2016 więcej