2015-12-30

Obwieszczenie IR.6730.1.42.2015

O B WIE S Z C Z E N I E IR.6730.1.42.2015

Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. 2013.1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

W dniu 30.12.2015r. została wydana Decyzja o warunkach zabudowy

znak IR.6730.1.42.2015 ustalająca dla firmy WINDBUD Spółka z o.o. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, jako urządzenia infrastruktury technicznej będącej jednostką wytwórczą energii elektrycznej, wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, zatoką postojową, stacją kontenerową i innymi obiektami infrastruktury technicznej” na działce nr 157 oraz części działki nr 156 obręb Łaszczyn.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro, w godz. 8ºº - 15ºº) z treścią tej decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu powyższej decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, następuje poprzez:

  • udostępnienie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz,

  • w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,

  • w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie obwieszczenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono w dniu …...................

Zdjęto w dniu ….............................

BW

Załączniki

  IR.6730.1.42.2015 -...eszczenie.pdf 163,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się