2015-12-30

Obwieszczenie IR.6730.1.42.2015

O B WIE S Z C Z E N I E IR.6730.1.42.2015

Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. 2013.1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

W dniu 30.12.2015r. została wydana Decyzja o warunkach zabudowy

znak IR.6730.1.42.2015 ustalająca dla firmy WINDBUD Spółka z o.o. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, jako urządzenia infrastruktury technicznej będącej jednostką wytwórczą energii elektrycznej, wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, zatoką postojową, stacją kontenerową i innymi obiektami infrastruktury technicznej” na działce nr 157 oraz części działki nr 156 obręb Łaszczyn.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro, w godz. 8ºº - 15ºº) z treścią tej decyzji oraz z dokumentacją sprawy.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu powyższej decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, następuje poprzez:

  • udostępnienie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz,

  • w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,

  • w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie obwieszczenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono w dniu …...................

Zdjęto w dniu ….............................

BW

Załączniki

  IR.6730.1.42.2015 -...eszczenie.pdf 163,03 KB (pdf) szczegóły pobierz