Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zawiadomenie IR.6220.12.2015.AW
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Rawicz zn: IR.6220.12.2015.AW w
związku z wydanym postanowieniem o braku obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie Kanalizacji
sanitarnej we wsi Sierakowo na działkach o nr ewidencyjnym:
Obręb Łaszczyn:259/1, 261/3, 261/5,261/6, 261/1, 316, 279/7,
268/10, 251/7,Obręb Sierakowo:119/18, 121, 476/14, 138, 139,
432, 11, 113, 114/10, 433/2, 111, 114/18, 110/1, Obręb Rawicz
0001: 2157, 2158/1
17.02.2016 więcej
Zawiadomienie IR. 6220.12.2015. A W
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Rawicz zn: IR.6220.12.2015.AW
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Kanalizacji
sanitarnej we wsi Sierakowo na działkach o nr ewidencyjnym:
Obręb Łaszczyn:259/1, 261/3, 261/5,261/6, 261/1, 316, 279/7,
268/10, 251/7,Obręb Sierakowo:119/18, 121, 476/14, 138, 139,
432, 11, 113, 114/10, 433/2, 111, 114/18, 110/1, Obręb Rawicz
0001: 2157, 2158/1
17.02.2016 więcej
Zawiadomienie IR. 6220.13.2015.A W
Zawiadomienie IR. 6220.13.2015.A W o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej
nr 4910 P na odcinku.
26.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6724.48.2015
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013
r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia
28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1297 ze zm.)
26.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
Obwieszczenie w sprawie odwołania od Decyzji Burmistrza Gminy
Rawicz zn: IR.6220.3.2015 z dnia 14.12.2015r., o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
31.12.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.49.2015
Obwieszczenie IR.6730.1.49.2015 w sprawie podaję do publicznej
wiadomości informację o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy,
dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać
na środowisko
30.12.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.43.2015
Obwieszczenie IR.6730.1.43.2015 w sprawie o wydaniu decyzji o
warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko
30.12.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.42.2015
Obwieszczenie IR.6730.1.42.2015 w sprawie o wydaniu decyzji o
warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko
30.12.2015 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.8.2015.AW
OBWIESZCZENIE IR.6220.8.2015.AW dotyczące decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu
użytkowania budynku garażowo - gospodarczego na budynek biurowo
– produkcyjny oraz na budowie hali namiotowej na terenie
zakładu Sierakowski Czesław LAKIERNICTWO, ul. Ogrodnicza 1,
63-900 Rawicz, znajdującego się na działkach: 504, 114/11,
114/12 obręb Szymanowo
17.12.2015 więcej
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji dla sprawy IR.6220.3.2015
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 w sprawie Budowy farmy wiatrowej
złożonej z 1 turbiny o mocy maksymalnej do 3MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce dz. o nr ewid. 254
obręb Szymanowa ( gm. Rawicz, powiat rawicki, woj.
Wielkopolskie)
16.12.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się