Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
umarzającej postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych
uwarunkowaniach zn. IR.6220.7.2017.KG z dnia 14 czerwca 2017 roku
dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy 0,45 MW miejscowości Słupia Kap. wraz z
infrastrukturą towarzyszącą,jako bezprzedmiotowe.
06.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG
zawiadamiam, że w dniu 22.06.2017 r. zostało wydane
postanowienie znak: IR.6220.6.2017.KG, zawieszające
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na Zakładu uboju trzody chlewnej wraz z rozbiorem
wieprzowiny położony w m. Sierakowo, gmina Rawicz na dz. o nr
ewid. gruntu: obręb Sierakowo Pn I: 31, 36/2, 38/5, 38/8, 32/23,
36/3, 32/24, 502, 30, 35, 36/1,
05.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
zawiadamiam strony postępowania że Burmistrz Gminy Rawicz
wydał w dniu 28.06.2017 r. decyzję zn. IR.6220.3.2015 w
sprawie: stwierdzenia istnienia przesłanki wznowienia
postępowania wymienionej w art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu
postępowania administracyjnego, a tym samym wydanie z
naruszeniem prawa decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy Rawicz z
dnia 9 sierpnia 2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.14.2013.KG o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej
złożonej z 1 turbiny o mocy maksymalnej do 3 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w ok. Szymanowa oraz decyzji
ostatecznej Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 października 2013
r. nr GGPPiOŚ.6220.27.2013.KG w sprawie zmiany w części
decyzji z dnia 9 sierpnia 2013 r. o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
03.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.5.2017.KG
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.IR.6220.5.2017.KG z dnia 8
czerwca 2017 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:
Uruchomieniu punktu skupu złomu oraz innych surowców
wtórnych, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. gruntu
1264/2, obręb Masłowo, gmina Rawicz, przy ul. Kołłątaja 33,
63-900 Rawicz
22.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017
zawiadamiam o wydanym postanowieniu Burmistrza Gminy Rawicz dnia
14 czerwca 2017 roku r. (sygnatura sprawy: IR.6220.6.2017.KG),
21.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE GGPPiOŚ.6220.3.2015 .KG
zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym
się postępowaniem w sprawie dotyczącej wznowienia
postępowania zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Gminy
Rawicz z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.14.2013.KG o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej
złożonej z 1 turbiny o mocy maksymalnej do 3MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w ok. Szymanowa (gm. Rawicz,
powiat rawicki, woj. wielkopolskie), zmienioną decyzją
ostateczną Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 października 2013
r. nr GGPPiOŚ.6220.27.2013.KG tutejszy organ wydał
postanowienie z dnia 09.06.2017 roku odmawiające wyłączenia
pracownika Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz od udziału w
przedmiotowym postępowaniu.
13.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE SKO.460.471.13.2017
zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017r. zostało wydane przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie postanowienie nr
SKO.460.471.13.2017 w przedmiocie uznania za uzasadnione
zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy wznowienia
postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Gminy
Rawicz z 09.08.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1
turbiny wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
13.06.2017 więcej
Obwieszczenie SKO.460.471.13.2017
zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017r. zostało wydane przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie postanowienie nr
SKO.460.471.13.2017 w przedmiocie uznania za nieuzasadnione
zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy wznowienia
postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Gminy
Rawicz z 09.08.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1
turbiny wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
06.06.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.1.2017.KG
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.IR.6220..2017.KG z dnia 12
maja 2017 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu
użytkowania części istniejącego zakładu przetwórstwa
tworzyw sztucznych, w tym gumy, w m. Załęcze 1A, gmina Rawicz
25.05.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
23.05.2017 więcej
1234