Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
umarzającej postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych
uwarunkowaniach zn. IR.6220.7.2017.KG z dnia 14 czerwca 2017 roku
dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy 0,45 MW miejscowości Słupia Kap. wraz z
infrastrukturą towarzyszącą,jako bezprzedmiotowe.
06.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG
zawiadamiam, że w dniu 22.06.2017 r. zostało wydane
postanowienie znak: IR.6220.6.2017.KG, zawieszające
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na Zakładu uboju trzody chlewnej wraz z rozbiorem
wieprzowiny położony w m. Sierakowo, gmina Rawicz na dz. o nr
ewid. gruntu: obręb Sierakowo Pn I: 31, 36/2, 38/5, 38/8, 32/23,
36/3, 32/24, 502, 30, 35, 36/1,
05.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
zawiadamiam strony postępowania że Burmistrz Gminy Rawicz
wydał w dniu 28.06.2017 r. decyzję zn. IR.6220.3.2015 w
sprawie: stwierdzenia istnienia przesłanki wznowienia
postępowania wymienionej w art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu
postępowania administracyjnego, a tym samym wydanie z
naruszeniem prawa decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy Rawicz z
dnia 9 sierpnia 2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.14.2013.KG o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej
złożonej z 1 turbiny o mocy maksymalnej do 3 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w ok. Szymanowa oraz decyzji
ostatecznej Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 października 2013
r. nr GGPPiOŚ.6220.27.2013.KG w sprawie zmiany w części
decyzji z dnia 9 sierpnia 2013 r. o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
03.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.5.2017.KG
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.IR.6220.5.2017.KG z dnia 8
czerwca 2017 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:
Uruchomieniu punktu skupu złomu oraz innych surowców
wtórnych, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. gruntu
1264/2, obręb Masłowo, gmina Rawicz, przy ul. Kołłątaja 33,
63-900 Rawicz
22.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017
zawiadamiam o wydanym postanowieniu Burmistrza Gminy Rawicz dnia
14 czerwca 2017 roku r. (sygnatura sprawy: IR.6220.6.2017.KG),
21.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE GGPPiOŚ.6220.3.2015 .KG
zawiadamiam strony postępowania, iż w związku z toczącym
się postępowaniem w sprawie dotyczącej wznowienia
postępowania zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Gminy
Rawicz z dnia 9 sierpnia 2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.14.2013.KG o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej
złożonej z 1 turbiny o mocy maksymalnej do 3MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w ok. Szymanowa (gm. Rawicz,
powiat rawicki, woj. wielkopolskie), zmienioną decyzją
ostateczną Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 października 2013
r. nr GGPPiOŚ.6220.27.2013.KG tutejszy organ wydał
postanowienie z dnia 09.06.2017 roku odmawiające wyłączenia
pracownika Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz od udziału w
przedmiotowym postępowaniu.
13.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE SKO.460.471.13.2017
zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017r. zostało wydane przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie postanowienie nr
SKO.460.471.13.2017 w przedmiocie uznania za uzasadnione
zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy wznowienia
postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Gminy
Rawicz z 09.08.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1
turbiny wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
13.06.2017 więcej
Obwieszczenie SKO.460.471.13.2017
zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017r. zostało wydane przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie postanowienie nr
SKO.460.471.13.2017 w przedmiocie uznania za nieuzasadnione
zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy wznowienia
postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Gminy
Rawicz z 09.08.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1
turbiny wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
06.06.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.1.2017.KG
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.IR.6220..2017.KG z dnia 12
maja 2017 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu
użytkowania części istniejącego zakładu przetwórstwa
tworzyw sztucznych, w tym gumy, w m. Załęcze 1A, gmina Rawicz
25.05.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
23.05.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się