Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE IR.6733.8.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28,
art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz. 267 z
późniejszymi zmianami)
15.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6721.1.2015.MK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską Gminy Rawicz uchwały Nr XLVII/381/14 z dnia 27 sierpnia
2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Tysiąclecia
Wschód”, obejmującego obszar położony w Rawiczu i
Szymanowie na wschód od ul. Tysiąclecia, pomiędzy linią
kolejową relacji Rawicz-Miejska Górka, drogą powiatową
stanowiącą przedłużenie ul. S. Kamińskiego, ul. Tysiąclecia
w Rawiczu, z wyłączeniem terenów tych dróg i terenów
kolejowych.
10.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.7.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
07.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.5.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że na
wniosek
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.3.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że w
dniu 22 maja 2015r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy Rawicz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na:
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.4.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że na
wniosek
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.2.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.6.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6730.1.85.2015
Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy „o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania
na środowisko” z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 z późniejszymi
zmianami)
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6733.5.2015
Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze
zm.)
18.06.2015 więcej