Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE IR.6733.8.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28,
art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz. 267 z
późniejszymi zmianami)
15.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6721.1.2015.MK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską Gminy Rawicz uchwały Nr XLVII/381/14 z dnia 27 sierpnia
2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Tysiąclecia
Wschód”, obejmującego obszar położony w Rawiczu i
Szymanowie na wschód od ul. Tysiąclecia, pomiędzy linią
kolejową relacji Rawicz-Miejska Górka, drogą powiatową
stanowiącą przedłużenie ul. S. Kamińskiego, ul. Tysiąclecia
w Rawiczu, z wyłączeniem terenów tych dróg i terenów
kolejowych.
10.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.7.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
07.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.5.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że na
wniosek
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.3.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że w
dniu 22 maja 2015r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gminy Rawicz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na:
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.4.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że na
wniosek
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.2.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.6.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6730.1.85.2015
Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy „o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania
na środowisko” z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 z późniejszymi
zmianami)
24.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6733.5.2015
Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze
zm.)
18.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się