Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IR.6733.11.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
28.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.14.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
28.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.5.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że
postanowieniem z dnia 22 lipca 2015r. Burmistrz Gminy Rawicz
zawiesił postępowanie w przedmiocie ustalenia na wniosek
28.07.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6730.1.54.2015
Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze
zm.)
28.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.12.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że na
wniosek
28.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.9.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że na
wniosek
28.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.10.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam, że na
wniosek
28.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6721.2.2015.MK
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w
Sierakowie, gmina Rawicz
27.07.2015 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.4.2015
Na podstawie art. 10 § 1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.) zawiadamiam, że
zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone z wniosku
Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 4910P
Poniec - Rawicz na odcinku Łaszczyn - wiadukt DK 36 wraz z
odwodnieniem,
20.07.2015 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6733.3.2015
Na podstawie art. 10 § 1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. 2013, poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.)
17.07.2015 więcej