Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013
poz. 267 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia
3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2013 r.
poz. 1235 ze zm.)
24.03.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.5.2014.KG
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
2013 r. poz. 1235) Urząd Miejski Gminy Rawicz - Wydział
Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko w związku z rozszerzeniem wniosku z dnia 10.02.2015
roku w dla przedsięwzięcia polegającego na:
23.03.2015 więcej
1234