Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
roku, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania oraz - na
podstawie art. 85 ust.3 cytowanej wyżej ustawy zawiadamiam
społeczeństwo, że Burmistrz Gminy Rawicz wydał w dniu
25.06.2015 r. decyzję umarzającą postępowanie zn.
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na:
29.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.9.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235),
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.9.2015.KG z
dnia 09.06.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
17.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2013 roku, Nr 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 roku, Nr 199, poz.
1227 z późn. zm) Burmistrz Gminy Rawicz
03.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.8.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235),
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.8.2015.KG z
dnia 01.06.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
03.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.7.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235),
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.7.2015.KG z
dnia 30.04.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
02.06.2015 więcej
Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego ( tekst jednol Dz. U. 2013 r.
poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. 2013 r.poz. 1235 ze zm.) informuję strony postępowania,
że w dniu 19.05.2015 roku zostało wydane postanowienie
Burmistrza Gminy Rawicz zn. GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG o braku
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dla inwestycji polegającej na:
22.05.2015 więcej
Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2013 roku, Nr 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U z 2013 roku, poz. 1235
z późn. zm) Burmistrz Gminy Rawicz
22.05.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.5.2012.KG
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j.
Dz. U., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że
Burmistrz Gminy Rawicz wydał w dniu 12.05.2015 r. decyzję zn.
GGPPiOŚ.6220.5.2014.KG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
18.05.2015 więcej
Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013, poz.
267 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1235
ze zm.) Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia, że w dniu 15
kwietnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w związku z wnioskiem Pana Szymona Siwińskiego
– pełnomocnika firmy P4 Sp.zo.o., ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci P4 nr RWC3003, planowanej do
zlokalizowania w Rawiczu, przy ul. Sienkiewcza 8a na działce
oznaczonej geodezyjnie nr 1083/10 AM11, obręb Rawicz.
29.04.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.4.2015.KG
Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r. poz.
1235 ze zm.), Burmistrz Gminy Rawicz informuje o wydaniu decyzji
zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26.06.2014
r. zn. GGPPiOŚ.6220.9.2014.KG o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
15.04.2015 więcej
1234