Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
roku, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania oraz - na
podstawie art. 85 ust.3 cytowanej wyżej ustawy zawiadamiam
społeczeństwo, że Burmistrz Gminy Rawicz wydał w dniu
25.06.2015 r. decyzję umarzającą postępowanie zn.
GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na:
29.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.9.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235),
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.9.2015.KG z
dnia 09.06.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
17.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2013 roku, Nr 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 roku, Nr 199, poz.
1227 z późn. zm) Burmistrz Gminy Rawicz
03.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.8.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235),
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.8.2015.KG z
dnia 01.06.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
03.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.7.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235),
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.7.2015.KG z
dnia 30.04.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
02.06.2015 więcej
Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego ( tekst jednol Dz. U. 2013 r.
poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. 2013 r.poz. 1235 ze zm.) informuję strony postępowania,
że w dniu 19.05.2015 roku zostało wydane postanowienie
Burmistrza Gminy Rawicz zn. GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG o braku
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dla inwestycji polegającej na:
22.05.2015 więcej
Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2013 roku, Nr 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U z 2013 roku, poz. 1235
z późn. zm) Burmistrz Gminy Rawicz
22.05.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.5.2012.KG
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j.
Dz. U., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że
Burmistrz Gminy Rawicz wydał w dniu 12.05.2015 r. decyzję zn.
GGPPiOŚ.6220.5.2014.KG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
18.05.2015 więcej
Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG
Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013, poz.
267 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1235
ze zm.) Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia, że w dniu 15
kwietnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w związku z wnioskiem Pana Szymona Siwińskiego
– pełnomocnika firmy P4 Sp.zo.o., ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej sieci P4 nr RWC3003, planowanej do
zlokalizowania w Rawiczu, przy ul. Sienkiewcza 8a na działce
oznaczonej geodezyjnie nr 1083/10 AM11, obręb Rawicz.
29.04.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.4.2015.KG
Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r. poz.
1235 ze zm.), Burmistrz Gminy Rawicz informuje o wydaniu decyzji
zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26.06.2014
r. zn. GGPPiOŚ.6220.9.2014.KG o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
15.04.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się