Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie IR.6220.6.2015.AW
Obwieszczenie IR.6220.6.2015.AW w sprawie budowy elektrowni
słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr
ewid. 424/1 obręb Szymanowo, gmina Rawicz.
16.12.2015 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW
15.12.2015 więcej
Obwieszczenie - sprawa GGPPiOŚ. 6220.14.2015
Obwieszczenie - sprawa GGPPiOŚ. 6220.14.2015
15.12.2015 więcej
Zawiadomienie IR.6620.3.2015
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
z 2013 roku, Nr 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j.
Dz.U z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm) Burmistrz Gminy Rawicz
23.10.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednol Dz. U. 2013 r. poz.
267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2013 r.,poz. 1235 ze zm.) informuję strony postępowania, że w
związku ze wznowionym postępowaniem w sprawie zakończonej
decyzją ostateczną Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 sierpnia
2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.14.2013.KG o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1 turbiny o
mocy maksymalnej do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
ok. Szymanowa (gm. Rawicz, powiat rawicki, woj. wielkopolskie),
zmienioną decyzją ostateczną Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9
października 2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.27.2013.KG, w dniu
30.09.2015 roku zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy
Rawicz zn. IR.6220.3.2015 o braku obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
inwestycji polegającej na:
05.10.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze
zm), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zn.GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG z dnia 14.09.2015 r. dla
przedsięwzięcia polegającego na:
18.09.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.16.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235),
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.16.2015.KG z
dnia 14.07.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
30.07.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.14.2015
Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy...
13.07.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.13.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze
zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zn.GGPPiOŚ.6220.13.2015.KG z dnia 23.06.2015 r. dla
przedsięwzięcia polegającego na:
07.07.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
roku, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam strony
postępowania oraz - na podstawie art. 85 ust. 3 cytowanej
wyżej ustawy zawiadamiam społeczeństwo, że Burmistrz Gminy
Rawicz wydał w dniu 25.06.2015 r. decyzję zn.
GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
29.06.2015 więcej
1234