Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie IR.6220.6.2015.AW
Obwieszczenie IR.6220.6.2015.AW w sprawie budowy elektrowni
słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr
ewid. 424/1 obręb Szymanowo, gmina Rawicz.
16.12.2015 więcej
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.6220.12.2015.AW
15.12.2015 więcej
Obwieszczenie - sprawa GGPPiOŚ. 6220.14.2015
Obwieszczenie - sprawa GGPPiOŚ. 6220.14.2015
15.12.2015 więcej
Zawiadomienie IR.6620.3.2015
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
z 2013 roku, Nr 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j.
Dz.U z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm) Burmistrz Gminy Rawicz
23.10.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednol Dz. U. 2013 r. poz.
267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2013 r.,poz. 1235 ze zm.) informuję strony postępowania, że w
związku ze wznowionym postępowaniem w sprawie zakończonej
decyzją ostateczną Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 sierpnia
2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.14.2013.KG o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1 turbiny o
mocy maksymalnej do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
ok. Szymanowa (gm. Rawicz, powiat rawicki, woj. wielkopolskie),
zmienioną decyzją ostateczną Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9
października 2013 r. nr GGPPiOŚ.6220.27.2013.KG, w dniu
30.09.2015 roku zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy
Rawicz zn. IR.6220.3.2015 o braku obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
inwestycji polegającej na:
05.10.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze
zm), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zn.GGPPiOŚ.6220.17.2015.KG z dnia 14.09.2015 r. dla
przedsięwzięcia polegającego na:
18.09.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.16.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235),
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.16.2015.KG z
dnia 14.07.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
30.07.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.14.2015
Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy...
13.07.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.13.2015.KG
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze
zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zn.GGPPiOŚ.6220.13.2015.KG z dnia 23.06.2015 r. dla
przedsięwzięcia polegającego na:
07.07.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
roku, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam strony
postępowania oraz - na podstawie art. 85 ust. 3 cytowanej
wyżej ustawy zawiadamiam społeczeństwo, że Burmistrz Gminy
Rawicz wydał w dniu 25.06.2015 r. decyzję zn.
GGPPiOŚ.6220.10.2015.KG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
29.06.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się