Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenia IR.6733.64.2017
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U.z 2017r., poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst
Dz.U. z 2016r., poz. 23ze zm.) zawiadamiam,że dla Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. Z o.o., ul. Półwiejska
20, 63-900 Rawicz, w imieniu której i na rzecz działa Pan
Bogdan Kowalewski Biuro Projektowe Firma „KOWALEWSKI” ul.
Wojska Polskiego 26, 63-900 Rawicz została wydana w dniu
21.07.2017r., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na:Budowa odcinka sieci
wodociągowej. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr
ewid. 532/11, 601/1 oraz na części działek o nr ewid. 533,
534, 568, 519 w miejscowości Folwark, rejon ulicy Miodowej,
obręb Folwark.
22.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.72.2017.BW
zawiadamiam że zostało zakończone postępowanie
administracyjne prowadzone na wniosek Pana Krzysztofa
Łysikowskiego pełnomocnika ENEA Operator S.A. w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN
0,4 kV na działkach o nr ewid. 568 5566/1, 570/2, 570/3, 570/4,
570/5, 570/6, 570/7, 570/8, 570/9, 570/10, 570/11, 570/20,
570/21, 570/23, 570/24, 570/25, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4,
604/5, 604/6, 604/7, 604/8 obręb Folwark.
22.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.73.2017
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19 czerwca 2017r. (data
wpływu 23 czerwca 2017r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z
o.o. ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań działającej poprzez
pełnomocnika P. Jolantę Cieślińską
18.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.70.2017.MR
zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe
prowadzone na wniosek Gminy Rawicz w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na: rozbudowie z przebudową budynku Urzędu
Miejskiego Gminy Rawicz położonego w Rawiczu przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, na działce nr 488/7 obręb
Rawicz, gm. Rawicz, powiat rawicki.
18.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.69.2017.MR
zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2017r. wydana została na
wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu im. Jarosława
Dąbrowskiego, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie altany
ogrodowej na terenie szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w
Rawiczu przy ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29 (działka o
nr ewid. 216/1 obręb Rawicz).
18.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.68.2017.MR
zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2017r. wydana została na
wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegającego na: budowie odcinka sieci
wodociągowej w Masłowie w rejonie ul. Skowronkowej, na
działkach nr 195 (część), 145/1, 145/2, 145/3 (część) i
1263/16 obręb Masłowo, gm. Rawicz, powiat rawicki.
18.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.67.2017.MR
zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2017r. wydana została na
wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn
0,4 kV w Masłowie w rejonie ul. Bocianiej, na częściach
działek nr 261/1, 261/12, 261/15, 261/11 i działce nr 261/1
obręb Masłowo, gm. Rawicz, powiat rawicki.
18.07.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.59.2017.MR
zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2017r. wydana została na
wniosek Gminy Rawicz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie
oświetlenia ulicznego we wsi Załęcze - Zakres II na działce
nr 88 i części działki nr 18/3 obręb Załęcze,gm. Rawicz,
powiat rawicki.
18.07.2017 więcej
ObwieszczenieIR.6733.75.2017.BW
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci
wodociągowej.
18.07.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.109.2016.6
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.109.2016.6
17.07.2017 więcej